Általános szerződési feltételek

(utolsó frissítés: 2022.02.14.)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya az IRON TRADE HAVELLANT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 9., cégjegyzék száma: 11-09-023816, Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25338137-2-11, honlap: irontrade.hu), mint Eladó részére adott megrendelésekre és ezek alapján teljesített szállításokra terjed ki, a Felek kereskedelmi jogviszonyában, ha Eladó (IRON TRADE HAVELLANT KFT) és a Vevő ettől eltérő, egyedi megállapodást (adásvételi szerződést) nem kötnek.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1.
Eladó értékesítési tevékenysége során kizárólag vállalkozások, kis- és nagykereskedők, ipari felhasználók, egyéni vállalkozók igényeit szolgálja ki. Eladó fogyasztónak minősülő magánszemélyek megrendeléseit nem tudja fogadni és teljesíteni, ezért a jelen ÁSZF a „fogyasztói szerződésekre” vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz. 
Jelen jogviszonyban Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1 § (1) bek. 4. pontja szerint vállalkozásnak minősülő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott vállalkozás képviseletére. Az Eladó és a vállalkozásnak minősülő Vevő között létrejött szerződés nem fogyasztói szerződés, így erre a jogviszonyra 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki. 
A természetes és jogi személyek (Vevők) saját nevükben, valós adataik, illetve elérhetőségük megadásával regisztrálhatnak és adhatnak le érvényes megrendelést, amennyiben a megrendelés megadása előtt elfogadják az Eladó honlapján (irontrade.hu weboldalon) közzétett a jogviszonyra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket. 
Jogvita esetén a weboldalon közzétett magyar és idegen nyelvű szöveg értelmezése során a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
1.2.
Vevő a jelen ÁSZF ismeretében ad megrendelést Eladónak, aki annak alapján a megrendelt árut az általa tett visszaigazolás szerinti kondíciókkal szállítja. A visszaigazolásban szereplő szállítási dátumot Eladónak joga van saját belátása szerint egyoldalúan megváltoztatni. A megrendelés és a visszaigazolás másik félhez történő megküldésével Felek között a jelen ÁSZF tartalma és a Ptk. 6:231 § szerinti adásvételi szerződés jön létre, melynek részét képezi Vevő által (írásban) adott megrendelés, és Eladó (írásbeli) visszaigazolása. 
A jogviszony létrejöttének feltétele, hogy Vevő a megrendelés során az ÁSZF feltételeit kifejezetten elfogadja. Ha Vevő az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, akkor nem adhat le érvényes megrendelést. 
A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. Regisztrálni honlapunkon a webáruház regisztráció menüpont segítségével, illetve a kapcsolatok alatt található elérhetőségeinken írásban vagy telefonon lehet. Eladó adminisztrációja ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. Az adatok arra szolgálnak, hogy vásárlás esetén, a Vevő azonosítható legyen a másik fél számára.
Eladó az ÁSZF rendelkezései szerint létrejött szerződés alapján leszállítja, Vevő átveszi az általa megrendelt, külön specifikált, különböző méretű és típusú kötőelemeket, rögzítéstechnikai termékeket, kéziszerszámokat egyéb termékeket. 
Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Vevő igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni, továbbá kártérítési igényeit érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan Vevő esetére, akinek lejárt tartozása áll fenn Eladóval szemben.
A szerződés tárgyát képező termékek árát, mennyiségét, szállítási határidejét, méretét, valamint a minőségi követelményeket (szabvány esetén az azokra történő utalással) felek külön megállapodásban, illetve a Vevő által adott, Eladó által visszaigazolt megrendelésben rögzítik. Amennyiben Eladó nem küld visszaigazolást Vevőnek, úgy ez esetben az adásvételi szerződés nem jön létre.
Amennyiben Vevő nem egy adott, még érvényes árajánlatra, vagy korábbi megállapodásra hivatkozva adja le rendelését, úgy Eladó a megrendelés napján érvényes árat számolja fel. Eladó az árak helyesbítésének jogát mindenkor fenntartja. 
1.3.
Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a honlapunkon megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésükre.

2. RENDELÉS MENETE A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL

Az áru megrendelése az alábbiak szerint történik:

Az áruházba belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót egy előzetes, egyszeri regisztrációs folyamattal kapja meg a Vevő, melyet a irontrade.hu oldalról kezdeményezhet. A regisztráció feldolgozása automatikusan történik, a webáruházhoz való hozzáférés néhány másodpercen belül biztosított.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hozzáférést bármikor, akár külön indoklás nélkül, utólag visszavonja.
A vásárlás első lépése a termékek kosárba gyűjtése, melyre Eladó eltérő eljárásokat dolgozott ki (keresés kritériumok alapján, termékstruktúra, korábbi bizonylatok alapján, elmentett kedvencek, stb.). A rendelés lezárásáig a kosár tetszőlegesen módosítható, új termékek helyezhetőek bele és törölhetőek ki onnan. A webáruház ezen túlmenően számos funkciót tartalmaz még (korábbi bizonylatok visszatekintése, kedvenc kosarak kezelése, műszaki és üzleti információk a termékekhez, stb.).
A webáruház tájékoztatja Vevőt a kiválasztott termékek készletéről és áráról.
A rendelés lezárása előtt Vevő kiegészítő információkat adhat meg, mint pl. kívánt szállítási dátum és egyéb megjegyzések a rendeléshez vagy termékekhez kapcsolódóan. Az ÁSZF elfogadása után a rendelés elküldhető Eladónak. A rendelésről egy automatikus emailt küld a webáruház a regisztráció során megadott email címre. Felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy a visszaigazoló email esetleges elmaradása Eladó hibáján kívül is bekövetkezhet (pl. rossz emailcím megadása, Vevő levelezőrendszere visszautasítja az emailt, szolgáltató hiba, stb.). Az ebből fakadó mindennemű károkért Eladó felelősséget nem vállal.

3. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA, TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁS

3.1.
Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező áruból a visszaigazolt megrendelés alapján leszállítja a megrendelt tételeket. Eladónak joga van kiszállításkor az adott terméket dobozmennyiségre kerekíteni, még abban az esetben is, ha így a mennyiség eltér a visszaigazolásban szereplőtől. Eladó a részszállítás jogát fenntartja.
A forgalmazott termékek egységcsomagolásban (doboz, köteg, tekercs, stb.) kerülnek értékesítésre, a doboz vagy egyéb csomagolás megbontására nincs mód. 
Eladó a szállítási határidőket tájékoztató jelleggel visszaigazolja Vevőnek. Eladó a visszaigazolt határidőket legjobb tudása szerint igyekszik betartani, de kiköti, hogy Eladónak fel nem róható esetleges késedelem esetén Vevő nem támaszthat semmiféle követelést Eladóval szemben.
3.2.
Az áru szállítása Eladó székhelyén lévő telephelyéről (2800 Tatabánya, Búzavirág u. 9.) a irontrade.hu honlapon publikált „szállítási feltételek” menüpont alatt találhatóak szerint történik, Eladó által megbízott, vele szerződéses kapcsolatban álló fuvarozó által. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy ezt a feltételt a megrendelt tételek és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Ha a szállítás a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, Eladó jogosult a meghiúsult szállítás során felmerült összes (összekészítési, csomagolási, szállítási stb.) költségét Vevő felé felszámolni. Eladó Magyarország területén kívüli szállítást csak külön megállapodás és díjazás ellenében vállal.
Amennyiben az árut Vevő – döntése alapján – saját fuvareszközével, vagy általa megbízott fuvarozóval szállítja, szállíttatja el, ennek költségét és kockázatát maga viseli.
3.3.
A leszállított áru átvétele Vevő feladata. Az átvétel alkalmával Vevő köteles gondosan átvizsgálni az árut. Amennyiben Vevő által megállapítható, hogy az áru a fuvarozás alatt kárt szenvedett, vagy a fuvarozás mennyiségi kifogásra adhat okot, úgy köteles haladéktalanul jogérvényesítésre alkalmas, írásbeli fenntartással élni (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett záradék, stb.).
Amennyiben Vevő az áru átvételekor szemrevételezés során nyilvánvaló hibát észlel, arról Eladót írásban haladéktalanul értesíti. A minőségi kifogások előterjesztéséhez felek tizenöt (15) napos határidőt határoznak meg. 
A hibás árut Vevő elkülönítetten tárolja, hogy Eladó azt megvizsgálhassa, a kifogás jogszerűségét elbírálhassa.
A megrendelt terméket utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor az azt kézbesítő alvállalkozónak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazolás alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a kézbesített csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. E tekintetben utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
3.4.
Az áru ellenértékét tartalmazó számla teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjoga nem száll át, az Eladót illeti. Ennek megfelelően az átvett árut Vevő köteles gondosan, szakszerűen őrizni és kezelni. A tárolást Vevő köteles oly módon végrehajtani, hogy Eladó tulajdonát képező áru mindenkor azonosítható legyen, az egyéb áruktól elkülönüljön, Eladó tulajdonjoga mindenkor kétségtelenül megállapítható legyen és a tárolás módja megóvja az árut a károsodástól.
3.5.
Eladó az általa szállított termékek kereskedelmi minőségi tanúsítását a kapcsolódó számlán vagy szállítólevélen történő megjegyzéssel teljesíti. Vevő kifejezett kérésére és költségére Eladó vállalja bizonyos termékek mellé gyártói műbizonylat beszerzését is, ha Vevő az erre vonatkozó igényét előre, az árajánlat kérésekor jelzi Eladó felé. Műbizonylat utólagos beszerzése nem lehetséges.

4. VÉTELÁR, ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.
Az 1. pontban meghatározott áruk árát a megrendelés visszaigazolása rögzíti. A nettó összegben meghatározott vételárat további, a hatályos előírások szerint általános forgalmi adó (ÁFA) terheli, melyet Eladó minden esetben a számlázási szabályoknak megfelelően a számlán feltüntet. 
4.2.
Eladó a leszállított árukról számlát állít ki, mely tartalmazza a fizetés módját, határidejét, valamint Eladó bankjának és folyószámlájának adatait. Vevő köteles az ezen számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, a számlán szereplő fizetendő bruttó vételárát Eladónak a számlán szereplő fizetési módon megfizetni. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni az Eladó részére. 
Ha a Vevő a számlán feltüntetett fizetési határnaphoz képest több mint 30 napos késedelembe esik, úgy Eladónak jogában áll jelen szerződés 3.4 pontjában meghatározott tulajdonjog fenntartás alapján az áru visszavételére, és ezzel egy időben annak visszaszállításáról egyoldalúan intézkedni. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő összes költség Vevőt terheli, és ezen felül köteles megtéríteni azt a kárt, melyet szerződésszegő magatartásával okozott. 
4.3
Vevő kizárólag a számla lejárata napjáig emelhet számlakifogást. Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonható össze egy adott számlán szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

5. ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

5.1. Elállás joga
Mivel a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyban a Vevő nem minősül fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti elállási jog Vevőt nem illeti meg. 
A megrendelt, leszállított és a Vevő által átvett, kifogástalan minőségű áru, akár részbeni, Eladó általi visszavételére nincs mód, hacsak felek esetenként ettől eltérő, a visszavétel feltételeit meghatározó külön megállapodást nem kötnek. 
5.2. Kellékszavatosság
5.2.1. 
Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint 15 napon belül közölni Eladóval. 
Vevő a szerződés teljesítésétől számított itt említett elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
5.2.2.
Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a hibás teljesítéssel a Vevőnek okozott érdeksérelmet is. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére, előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően a Vevő is kijavíthatja illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben, ha az Eladó kicserélést, kijavítást nem vállalta és Vevőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt –, a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
Vevő az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
5.2.3. 
Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt a termékben.
A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 
5.3. Jótállás
A felek szerződése nem „fogyasztói szerződés”, az Eladó által forgalmazott termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt terméknek. 
Kötelező jótállás hiányában Eladó szerződéses jótállási kötelezettséget nem vállal. 
5.4. 
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállított áruk minősége minden esetben megfelel az adott árura vonatkozó szabvány előírásainak, illetve az egyéb jogszabályok által előírt, vagy felek által külön rögzített minőségi követelményeknek.

6. TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

6.1.
Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, Felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő.
A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül.
Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen általános adásvételi feltételektől eltérő feltételekkel kötnek adásvételi szerződést, így ennek keretében különösen az áru árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat.
6.2.
A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Feleket mindaddig terhelik, míg az üzleti titoknak minősülő információ jogszerűen más úton nyilvánosságra nem kerül, vagy ameddig annak titokként történő megőrzéséhez bármelyik Félnek jogszerű érdeke fűződik.
6.3.
Felek kötelesek megtéríteni a másik Félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak.
6.4.
Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik Fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.
6.5.
Vevő tudomásul veszi, hogy Eladóval kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy Eladó Vevő esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki Vevő adatait átadja. Eladó kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

7. ADATKEZELÉS

7.1. 
A irontrade.hu honlap üzemeltetője a irontrade.hu felületén, valamint Eladó által működtetett vállalatirányítási rendszereiben a tevékenysége végzéséhez szükséges információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az EU 2016/679. számú rendelet szerinti adatkezelési előírásait érvényesíti. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról tudomására jutott adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. 
7.2. 
A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
7.3. 
Az adatkezelés célja az üzleti kapcsolattartás, szerződések teljesítése és hírlevél szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, és amennyiben a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. 
A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Vevő hozzájárul, hogy az Eladó, a megrendelés kézbesítését végző fuvarozó vagy futárszolgáltat (alvállalkozó) részére, az e feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatait kiadja. 
7.4.
Felhasználó / Vevő Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@irontrade.hu e-mail címen.
7.5.
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
7.6. 
Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a irontrade.hu weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

8. EGYEBEK

8.1.
A jelen általános szerződési feltételek Vevő részéről ismertnek és elfogadottnak tekintendők, ha megrendelését Eladónak átadja/átküldi. Eladó megrendelést visszaigazoló értesítésével jelen általános szerződési feltételek felek jogviszonyában a megrendelt termék adásvétele vonatkozásában hatályba lépnek. 
8.2.
Felek a közöttük felmerülő, békés úton nem rendezhető jogviták eldöntésére az Eladó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező Tatabányai Járásbíróság, vagy a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.3.
Az ÁSZF egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés, illetve annak többi része érvényben marad. Ahol alkalmazható, az érvénytelen pontok helyébe a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.